Presentem el III pla estratègic de Nova Feina. Es tracta d’un document de reflexió i millora de la nostra entitat per a adaptar-nos als canvis i demandes la societat. Volem oferir una resposta valuosa a la societat mitjançant l’actualització de la nostra línia estratègica i la planificació de l’entitat.
Per a l’elaboració hem comptat la participació de 25 persones de l’equip tècnic i patronat, 117 demandants d’ocupació, 28 institucions i entitats i 23 empreses; Mitjançant aquest treball col·laboratiu hem realitzat 189 qüestionaris, 7 entrevistes en profunditat, 12 dinàmiques grupals, 3 trobades (Moixent, Beniarjó, Quat de Poblet) i 10 anàlisis documentals que ens han permès obtenir una visió realista i compartida de la nostra entitat. El document ha sigut aprovat pel Patronat de la Fundació al juny de 2019.
Els nostres objectius
Reflexionar i enfortir la nostra organització, a partir de la nostra identitat, raó de ser i una visió compartida i renovada.
Definir i consensuar les accions per a consolidar la nostra labor i que la nostra actuació amb les persones desocupades siga una resposta valuosa a les seues necessitats i útil a la societat.
Establir els principals reptes estratègics de la nostra entitat a mitjà i llarg termini per a ser sostenible, efectiva, amb alt impacte social, vinculada i recolzada per la comunitat.
El nostre propòsit
La missió de Nova Feina és promoure la incorporació social i laboral de les persones en situació més vulnerable.
La nostra visió és ser una entitat reconeguda per la nostra capacitat d’integració laboral, gràcies al suport de les comunitat i les seues organitzacions.
Nova Feina es posiciona de forma activa davant les polítiques públiques que afecten la inclusió social i l’accés a l’ús de les persones vulnerables. Donem suport a les causes socials que promouen l’equitat, la justícia social i una economia compromesa amb l’entorn i la comunitat.
Els nostres valors
Justicia social icono
18
Equidad icono
Entusiasmo icono
Profesionalidad icono
Corresponsabilidad icono
Justícia social: creiem en una societat que garanteix l’accés als béns i serveis bàsics, promou el treball digne i les persones més desfavorides compten amb oportunitats per al seu desenvolupament.
Humanisme: la centralitat en la persona i el desenvolupament de les seues qualitats són l’eix de les nostres actuacions des d’un enfocament humanista i pel bé comú.
Equitat: reconeixem la diversitat per a prestar una atenció ajustada a les necessitats de cada persona.
Entusiasme: actuem des de la iniciativa, l’optimisme i la confiança en el potencial humà. L’actitud i la motivació cap al canvi són claus en la resolució col·lectiva dels reptes.
Professionalitat: ens comprometem amb el rigor, l’aprenentatge i la millora contínua, la gestió ètica i la transparència.
Corresponsabilitat: els reptes socials ens interpel·len a tota la ciutadania, treballem des de la responsabilitat compartida entre tots els actors.
Les nostres metes estratègiques
Tres metes dirigides a la raó de ser: causa, comunitat i acció; una meta dirigida al suport: capacitat.
Causa: reconèixer l’impacte de la desocupació en les persones més vulnerables.
Aplicar la investigació social al coneixement dels efectes de la desocupació en les persones en situació vulnerable.
Definir el nostre marc conceptual de referència en la intervenció sociolaboral.
Comunitat: implicar a tots els actors en la construcció comunitària de les accions enfront de l’atur.
Impulsar un pla de relacions i aliances que consolide la participació activa d’empreses, institucions i entitats.
Implementar un sistema de comunicació que sensibilitze enfront de la desocupació i ens connecte amb els grups d’interès de manera transparent i participativa.
Aplicar un sistema integral de gestió de les persones que treballen i col·laboren en Nova Feina.
Acció: donar una resposta valuosa a les necessitats de les persones desocupades i a la societat.
Millorar la nostra eficàcia i reforçar el valor diferencial dels nostres serveis d’ocupació, formació, intermediació, autoocupació i serveis a tercers.
Incorporar la transformació digital i la innovació social en l’ampliació i millora de les nostres actuacions.
Capacitat: ser una organització efectiva, sostenible i dotada de les competències i recursos clau.
Incrementar i diversificar les fonts de finançament, la prestació de serveis i els recursos per a augmentar l’autonomia i l’eficiència.
Desenvolupar el model d’intervenció sociolaboral de Nova Feina.
Dotar-nos d’un sistema de gestió del coneixement que millore les nostres capacitats i competències.
Consulta el document complet del pla estratègic!
Pots consultar el pla estratègic anterior ací.