Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos en 2020 van ascendir a 563.731,24 € amb la següent distribució:

  • Ayudas privadas
  • Subvenciones públicas
  • Prestaciones de servicios
  • Donaciones

Les despeses en 2020 van ser de 519.911,62 € repartits en les següents partides:

  • Personal
  • Actividades
  • Amortización
  • Gastos financieros
El romanent positiu és de 43.819,62 €
Any en curs
Anys anteriors:
Relació de subvencions
Pla d’actuació
Memòria d’ activitats
Balanç econòmic