Apostem per la transparència i la rendició de comptes.

Els ingressos de l’exercici han ascendit a 438.771,87 euros, amb la següent distribució:

  • Ajudes privades
  • Subvencions públiques
  • Prestacions de serveis
  • Recursos propis
  • Donacions

Les despeses en 2018 han sigut 387.096,23€, repartides a les següents  partides:

  • Personal
  • Activitats
  • Amortitzacions i altres
  • Costos financers
El romanent positiu de 51.675,64 euros ha sigut destinat a reduir les pèrdues d’exercicis anteriors.

Consulta ací les dades de transparència de 2017