Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos en 2018 van ascendir a 438.771,87 € amb la següent distribució:

  • Ayudas privadas
  • Subvenciones públicas
  • Prestaciones de servicios
  • Recursos propios
  • Donaciones

Les despeses en 2018 van ser de 387.096,98 € repartits en les següents partides:

  • Personal
  • Actividades
  • Amortización y otros
  • Gastos financieros
El romanent positiu de 51.675,64 € euros ha sigut destinat a reduir les pèrdues d’exercicis anteriors.

Últim exercici presentat
Anys anteriors: