Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos  en 2019 van ascendir a 504.951,14€ amb la següent distribució:

  • Ayudas privadas
  • Subvenciones públicas
  • Prestaciones de servicios
  • Recursos propios y donaciones
  • Donaciones

Les despeses en 2019 van ser de 483.042,84 € repartits en les següents partides:

  • Personal
  • Actividades
  • Amortización
  • Gastos financieros
El remanente positivo es de 21.908,3  €
Any en curs
Anys anteriors:
Relació de subvencions
Pla d’actuació
Memoria de actividades
Balanç econòmic