Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos en 2019 van ascendir a 504.951,14 € amb la següent distribució:

  • Ajudes Obres socials
  • Subvencions públiques
  • Prestacions de serveis
  • Recursos propis
  • Donacions

Les despeses en 2019 van ser de 483.042,84 € repartits en les següents partides:

  • Personal
  • Activitats
  • Amortització i uns altres
  • Despeses financeres
El romanent provisional és de 18.260,78 €
Any en curs
Anys anteriors:
Relació de subvencions
Pla d’actuació
Memòria d’activitats
Balanç econòmic