Apostem per la transparència i la rendició de comptes.

Les despeses en 2017 han sigut 393.509,73 €, repartides a les següents  partides:

  • Personal
  • Activitats
  • Amortitzacions i altres
  • Costos financers

Els ingressos de l’exercici han ascendit a 419.250,38 euros, amb la següent distribució:

  • Ajudes privades
  • Subvencions públiques
  • Prestacions de serveis
  • Recursos propis
  • Donacions

El romanent positiu de 25.740,65 euros ha sigut destinat a reduir les pèrdues d’exercicis anteriors.